Psykiatri

Regionerne vil tilbyde udredning og behandling på psykiatriområdet af høj international kvalitet. Der er derfor igangsat en lang række indsatser, der højner kvaliteten af indsatsen og får mange flere patienter udredt og behandlet hurtigt

Der bliver flere og flere psykiatriske patienter. Samtidig er det konstateret at patienter med psykiske sygdomme i snit lever 15 - 20 år kortere end andre mennesker. Danske Regioner og regionerne har derfor med konferencer, debatoplæg og en række udspil sat psykiatrien på dagsordenen. Resultaterne ses. Der er bl.a. væsentligt kortere ventetid, trods de mange flere patienter, indført landsdækkende pakkeforløb, høj patienttilfredshed, nedbragt anvendelse af tvang.

Fortsat fokus på kvalitetsforbedringer

Regionerne vil fortsætte den gode indsats, men også sætte nye mål for psykiatrien bl.a. pakkeforløb på flere områder samt en ny værdibaseret styring af behandlingen, hvor der sættes mål efter, hvad der giver mest mening for patienterne. Arbejdet vil bl.a. understøtte de overordnede styringsdagsordener om henholdsvis nationale mål for sundhedsvæsenet og værdibaseret styring

- Regionerne arbejder målrettet på at indrette og styre systemet bedst muligt for patienterne. Det har givet gode resultater i forhold til at løfte kvaliteten, som vi kan være tilfredse med. Men vi har brug for at rykke sammen om at få endnu skarpere fokus på behandlingsmål og omkostningseffektivitet, siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Pejlemærker

Der er i Danske Regioner formuleret ti pejlemærker til en bedre behandling i psykiatrien i fremtiden, som regionerne arbejder efter.

  1. Vi skal opdage psykiske lidelser tidligere  
  2. Vi skal have mere fokus på kvalitet i behandlingen 
  3. Bedre patientsikkerhed inden for psykiatrien
  4. Flere ambulante tilbud og opsøgende teams skal bringe støtten ud til borgerne   
  5. Øget debat skal sikre, at psykiske lidelser er noget, vi taler om  
  6. Borgeren skal inddrages mere  
  7. Veluddannet og tilstrækkeligt personale  
  8. Systemerne skal samarbejde om at skabe gode forløb for borgerne  
  9. Mindst mulig tvang
  10. Udredning af retspsykiatrien

Pakkeforløb

Der er stor regional fokus på at højne kvaliteten i psykiatrien. Regionerne har derfor implementereret pakkeforløb på en lang række områder inden for psykiatrien, og fortsætter arbejdet med at udvikle pakkeforløb.

Pakkeforløbene er et led i en større plan for psykiatrien (kvalitet i psykiatrien) , der skal give bedre kvalitet i psykiatrien og øge middellevetiden for psykisk syge.

Regionerne har i forhold til udarbejdelse af bl.a. pakkeforløb i fællesskab udarbejdet en fælles målgruppebeskrivelse af patienter henvist til psykiatrien (Målgruppebeskrivelse).

Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er på tværs af regioner, at sikre ensartede behandlingsforløb af høj kvalitet til patienter med samme psykiske sygdom og behandlingsbehov.

- Jeg er meget glad for, at vi har pakkeforløb på psykiatriområdet. De er ganske enkelt med til at løfte kvaliteten og sikre endnu mere effektiv behandling. Resultatet skal helt enkelt være flere gode leveår til mennesker med psykiske lidelser, siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg

Der er indtil nu udviklet 15 pakkeforløb på voksenområdet samt 5 pakkeforløb på børne og ungeområdet samt en udredningspakke på hhv. voksen og børne-ungeområdet.

For at indholdet og de kliniske ydelser i pakkerne lever op til relevante faglige standarder og løbende udvikler sig i takt med, at erfaringer gøres og ny viden skabes, så  har regionerne efter snart 4 år i drift  valgt at evaluere og revidere pakkerne fagligt.  Regionerne afholdt derfor en velbesøgt  heldagskonference d. 15. juni 2016 som optakt til en forestående evaluering og videreudvikling af pakkeforløb. Konferencen skulle også ses i lyset af ny national  kvalitetsdagsorden.

Læs mere:

 

Opsamling på symposium om spiseforstyrrelser

Regionerne afholdt d. 6. oktober 2016 et symposium om spiseforstyrrelser for en bred kreds af fagfolk og politikere. Hensigten var at gøre status på området og se fremad.

Her kan du læse opsamlingen på det afholdte symposium (pdf)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

mikkel.png
kontakt

Hvis du vil vide mere

INTET BILLEDE
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere