Prioritering

Stigende udgifter til øget aktivitet og nye behandlingsmuligheder er en udfordring for vores sundhedsvæsen. Regionerne vil derfor sikre den bedste anvendelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet

Nye og dyrere behandlingsmuligheder kombineret med lavere vækstrater i samfundet og en befolkning, som bliver ældre og mere behandlingskrævende, er med til at presse vores sundhedsvæsen.

Vi har ikke uanede ressourcer, og et tilvalg et sted i sundhedsvæsnet vil som oftest betyde et fravalg et andet sted. Det er vigtigt at sikre, at prioriteringen sker på et oplyst og afbalanceret grundlag i samspil med patienter og andre relevante parter.

Hidtil har debatten om prioritering primært fokuseret på lægemidler. Det har der været gode grunde til, men spørgsmålet om prioritering er relevant for hele sundhedsvæsenet. 

På lægemiddelområdet i dag foretager de to medicinråd, Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) og Rådet for Anvendelse af Sygehusmedicin (RADS), hvad man kan kalde en faglig prioritering af nye og eksisterende behandlinger. Men bl.a. grundet udgiftspresset på sundhedsvæsnet har Danske Regioners bestyrelse besluttet at etablere ét samlet medicinråd - det såkaldte Medicinråd, der får mulighed for at inddrage lægemidlers omkostninger i beslutningen om, hvorvidt og hvordan de skal anvendes i det danske sundhedsvæsen.

Medicinrådet - ny model for vurdering af medicin

Danske Regioners bestyrelse godkendte den 4. februar 2016 en ny model for vurdering af medicin, der har fokus på merværdien for patienten, og som skal sikre regionerne et bedre forhandlings- og udbudsgrundlag. Efter dialog med alle relevante parter om modellen, blev modellen præciseret, revideret og præsenteret i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i april 2016.

 

Informationsmøde om Medicinrådets faglige metode
Medicinrådets formandskab inviterer til informationsmøde om Medicinrådets faglige metode onsdag den 26. oktober 2016 kl. 14-16. Mødet finder sted i Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, København Ø.
Mødet tager udgangspunkt i det udsendte høringsmateriale, som kan findes her: Om prioritering på medicinområdet

Tilmelding til kaj@regioner.dk senest 24. oktober 2016.

Medicinrådet skal ud fra en vurdering af nye lægemidlers længere levetid, færre bivirkninger og øgede livskvalitet indplacere lægemidlerne i en af seks kategorier sammenlignet med nuværende standardbehandling. Placeringen får betydning for prisforhandlingerne med lægemiddelvirksomhederne. Jo højere kategori, desto mere er regionerne villige til at betale for et nyt produkt.

Medicinrådet skal også vurdere ny og eksisterende medicin i forhold til, hvordan forskellige lægemidler indenfor samme terapiområde skal placeres i behandlingsvejledninger.

Det forventes, at ny medicin kan blive vurderet i løbet af 3-4 måneder, og at medicinrådet kan udarbejde nye behandlingsvejledninger på 6 til 8 måneder.

Danske Regioners bestyrelse har med den nye model haft fokus på:

  • Folketingets 7 overordnede principper for prioritering af sygehusmedicin
  • Ny medicin skal have en gavnlig effekt for patienterne i forhold til eksisterende medicin
  • Fortsat hurtig ibrugtagning af lægemidler i Danmark
  • Armslængdeprincip til det politiske system
  • Åbenhed og transparens omkring vurderinger og beslutniner
  • Inddragelse af omkostninger i beslutninger om ibrugtagning af medicin
  • Fokus på dokumentation og effekt
  • Lige adgang for patienter til medicin
  • Patientinddragelse

 

Høring over metoder
Danske Regioner har d. 6. oktober 2016 fremsendt høring over Medicinrådets faglige metoder og AMGROS' omkostningsanalyse.

Læs mere under Høring af Medicinrådets faglige metoder  

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

TAD.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

ANN.png