Det nationale kvalitetsprogram

Danske Regioner har sammen med regeringen søsat et nyt nationalt kvalitetsprogram.

Det nye kvalitetsprogram markerer et skifte væk fra proces- og registreringskrav til i højere grad at fokusere på resultater til gavn for patienterne.
Kernen i et nye kvalitetsprogram er en ambition om hele tiden at løfte kvaliteten af sundhedsydelserne, så vi skaber størst mulig værdi for patienterne. Det kræver, at vi bliver bedre til hurtigt at sprede bedste kliniske praksis, så patienterne i hele landet får den bedst mulige behandling.

Vi skal blive bedre til at lære af hinanden på tværs af sygehuse og regioner, og i vores daglige arbejde skal vi systematisk anvende tidstro data. Det skal vi gøre, så vi hele tiden kan se, om vi bliver bedre til at levere den bedst mulige behandling til alle vores patienter.

Kvalitetsprogrammet består af tre hovedelementer

• Få ambitiøse nationale mål for sundhedsvæsenet.
• Etablering af lærings- og kvalitetsteams på udvalgte områder.
• Et nationalt ledelsesprogram

Andre elementer er systematisk inddragelse af patienter og pårørende, værdibaseret styring og arbejdet med sundhedsdata

Nationale mål

8 nationale mål for sundhedsvæsenet udgør en af hjørnestenene i det nationale kvalitetsprogram. Introduktionen af nationale mål betyder, at der skal arbejdes med mål på alle niveauer i sundhedsvæsenet.

De nationale mål er politisk bestemte og er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Målene udtrykker retningen for den udvikling vi ønsker for det danske sundhedsvæsen.
Der er udvalgt en række indikatorer, som konkretiserer de overordnede mål. Indikatorerne gør det muligt for regioner og kommuner at følge målene og tage de initiativer, der skaber den ønskede udvikling.
Lokale mål og indsatser skal forankre de nationale mål i kommuner og regioner og adressere konkrete lokale kvalitetsudfordringer, som skal løfte kvaliteten på sygehuse, plejecentre mv.
Den lokale forankring på de enkelte sygehusafdelinger, i de kommunale sundhedsindsatser og praksissektoren er et helt centralt element i den nye tilgang til kvalitet. Her skal de nationale mål omsættes til konkrete lokale delmål og indsatser, som giver mening for personalet og som skaber værdi for patienterne.
Der bliver altså en langt større metodefrihed for personalet, som skal være med til at definere de indsatser, som skal løfte kvaliteten for den enkelte patient.

Læs mere: Nationale mål for sundhedsvæsenet (pdf)

Lærings- og kvalitetsteams

Nye Lærings- og kvalitetsteams udgør et vigtigt element i det nye kvalitetsprogram. Lærings- og kvalitetsteam vil blive etableret på tværs af regionerne og kommer til at bestå af et netværk af relevante afdelinger og en ekspertgruppe med førende klinkere, eksperter i forandringseksperter m.v. Disse netværk skal understøtte at der sker kvalitetsforbedringer på udvalget området med utilfredsstillende kvalitet eller store variation. Det er planen at der skal etableres 2-3 nye lærings- og kvalitetsteams om året.

De  første tre områder, hvor der er igangsat lærings- og kvalitetsteams er: 

  • Det specialiserede palliative område
  • Apopleksi
  • Rationel brug af antibiotika

Indtil onsdag den 8. februar 2017 har det været muligt for alle interesserede parter at indstille emner til kommende lærings- og kvalitetsteams på baggrund af Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams invitation. 

Læs mere om lærings- og kvalitetsteams: www.kvalitetsteams.dk

Nationale ledelsesprogram på sundhedsområdet

Ledelsen på alle niveauer i sundhedsvæsenet skal have stærkt fokus på at skabe konstante forbedringer af kvaliteten. Det skal ske gennem fokus på målopfyldelse, reduktion af spild, læring, videnspredning og motivation af sundhedspersonalet. Ledelsen skal opdage og gribe ind, når kvaliteten ikke er tilstrækkelig og iværksætte tiltag, der kan rette op på kvaliteten. Det nationale ledelsesprogram skal bidrage til dette.

Der er nu sat navn på to firmaer, der efter en udbudsrunde får til opgave at uddanne ledere i sundhedsvæsenet. Implement og LEAD er de to firmaer, der har vundet ordren med at gennemføre det nationale ledelsesprogram. De første 40 ledere i regioner og kommuner skal i år deltage i forløbet, der finder sted parallelt med ledernes daglige arbejde.

Læs nyheden: Ledelsesprogram skal give sammenhæng i patientforløb

Forløbsbeskrivelse

Det nationale ledelsesprogram

Hent den samlede forløbsbeskrivelse for det 1. hold, der netop har taget hul på det nationale ledelsesprogram i sundhedsvæsenet. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bodil Bjerg (BBJ)