mennesket i centrum

Med Borgernes Sundhedsvæsen vil vi skabe et sundhedsvæsen, der har mennesket i centrum.

Borgernes Sundhedsvæsen

Borgernes Sundhedsvæsen skal fremme en kultur, hvor borgernes viden, behov og præferencer anerkendes og sættes i centrum for behandling, forløb og organisering. Det giver bedre resultater for borgeren, øger borgerens livskvalitet og styrker kvaliteten i sundhedsindsatserne.

Patienter skal have større indflydelse og bedre overblik over deres behandlingsforløb, og information og tilbud skal tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov. Det er nogle af indsatserne bag "Borgernes Sundhedsvæsen", der i endnu højere grad sætter mennesket i centrum.

BORGEREN I CENTRUM

Sundhedsvæsenet er til for borgerne. Sundhedsvæsenets ydelser, service og kultur skal give borgerne den bedste behandling, de bedste og mest sammenhængende forløb og de bedste betingelser for at leve det liv, de ønsker. 

- Vi har alle et liv, der skal leves - også på sygehuset. Bekymringer og ønsker skal ses og imødekommes, og det skal vi blive bedre til fremover. Derfor har vi i Danske Regioner taget initiativ til udviklingsprojektet Borgernes Sundhedsvæsen. Det unikke er det brede partnerskab, der står bag, hvor vi alle er optagede af at skabe den her kulturændring, så der kommer til at ske store forandringer, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Det regionale sundhedsvæsen er præget af høj faglig kvalitet og effektivitet. Men der kan gøres mere for at sikre gode patientoplevelser og sammenhængende patientforløb. Regionerne har derfor sat gang i ”Borgernes Sundhedsvæsen”, som skal skabe et sundhedsvæsen, der i endnu højere grad har mennesket i centrum.

På baggrund af input fra borgermøder, patienter, pårørende og sundhedspersonale har Danske Regioner og en række samarbejdspartnere udviklet en fælles vision. Danske Regioner har med udgangspunkt i den fælles vision udarbejdet 33 indsatser, som hver især skal være med til at realisere et sundhedsvæsen på borgernes præmisser.

KULTURFORANDRING AF SUNDHEDSVÆSENET

Med Borgernes Sundhedsvæsen er der lagt op til en kulturforandring af sundhedsvæsenet. Borgernes Sundhedsvæsen skal fremme en kultur, hvor borgernes viden, behov og præferencer anerkendes og sættes i centrum for behandling, forløb og organisering. Det giver bedre resultater for borgeren, øger borgerens livskvalitet og styrker kvaliteten i sundhedsindsatserne.

En kulturforandring kræver aktiv deltagelse af alle aktører i hele sundhedsvæsenet.

Det er medarbejderne i sundhedsvæsenet, der dagligt møder borgerne og skal være bærere af den nye kultur. Medarbejderne skal derfor inddrages i arbejdet med at ændre kulturen gennem konkrete tiltag.

Lederne skal påtage sig rollen som kulturbærere for forandringen. Ledelser overalt i sundhedsvæsenet skal sørge for, at borgere kommer i centrum for beslutningerne, og at borgere inddrages på alle niveauer i sundhedsvæsenet.

 

Borgerne skal understøttes i aktivt at kunne deltage i deres behandlingsforløb. Hvis sundhedsvæsenet skal lykkes med at tilrettelægge faglige ydelser og service, der har borgernes behov i centrum, så skal borgerne støttes i at formidle det, der er vigtigt for dem. Borgerne skal have viden og redskaber til at håndtere deres sygdom og helbred, så de har mulighed for at spille en aktiv rolle i deres behandlingsforløb. Behandlingsindsatsen skal afspejle det, der er vigtigt for borgerne.

Læs mere:

INDSATSER I BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN

Der indgår 33 indsatser i planen for Borgernes Sundhedsvæsen. Nogle indsatser kan realiseres inden for en kortere periode, mens andre indsatser har en længere tidshorisont. Visse indsatser er organiseret som partnerskaber, hvor Danske Regioner sammen med relevante aktører i sundhedsvæsenet udfolder indsatsen til et konkret projekt.

Andre indsatser er forankret i de fem regioner og beskrives som en række mål. Regioner har ansvaret for at opnå disse mål, men bestemmer selv, hvordan de vil arbejde med indsatserne og sikre videndeling og læring på tværs af regioner.

Planen for Borgernes Sundhedsvæsen er inddelt i seks overordnede indsatsområder. Hvert indsatsområde er brudt ned i en række pejlemærker, der sætter kursen for en bred vifte af konkrete indsatser. Indsatserne og pejlemærkerne kan findes i Plan for Borgernes Sundhedsvæsen. 

 

MAGASIN

Borgernes Sundhedsvæsen 2016

Borgernes sundhedsvæsen 2016_magasin.png

Danske Regioner præsenterer i dette magasin en række små og store initiativer i regionerne, som er med til at rykke sundhedsvæsenet. I magasinet kan du læse om de konkrete initiativer og om perspektiverne i den fælles dagsorden om Borgernes Sundhedsvæsen - til fælles læring, indsigt og inspiration.

PRIS

Årets Borgerinddragende initiativ

I april 2016 uddelte Danske Regioner for første gang prisen for Årets borgerinddragende initiativ. Prisen tildeles et sygehusafsnit eller – afdeling, som med et unikt tiltag fremmer god patientinddragelse. En bedømmelseskomite bestående af repræsentanter fra KL, Danske Patienter, SIND, FOA, DSR, Lægeforeningen og regionerne udvalgte fem nominerede initiativer til at vinde prisen. Vinderen blev kåret af et patientpanel, som gav de fem nominerede initiativer point ud fra en række parametre.

Vinderen af prisen blev projektet ”Med patienten for bordenden” fra psykiatrien i Region Nordjylland.
Se video om projektet.

VISION

Fælles erklæring for Borgernes Sundhedsvæsen

Parterne bag den fælles erklæring om Borgernes Sundhedsvæsen er enige om at arbejde for et sundhedsvæsen, hvor borgere, patienter og pårørende oplever, at deres viden, behov og præferencer er udgangspunkt i hele behandlings-, pleje- og rehabiliteringsforløbet. Målet er, at kvaliteten og borgernes oplevede udbytte af sundhedsvæsenets indsats konstant forbedres.

PLAN

Plan for Borgernes Sundhedsvæsen

Planen for Borgernes Sundhedsvæsen består af 33 indsatser. Regionerne og Danske Regioner har ansvaret for at omsætte planen til konkret handling, og flere af indsatserne organiseres i partnerskaber, hvor flere parter sammen definerer det konkrete indhold i indsatserne.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Sofie Sørensen (ASO)
kontakt

Hvis du vil vide mere

Katrine Tang,
Sekretariatetschef og vicedirektør
T 3529 8438
M 2917 0928
E kta@regioner.dk
Katrine Tang ny
relaterede nyheder

Læs mere