Mindre tvang i psykiatrien

Regionerne arbejder målrettet på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Indsatsen har resulteret i, at færre psykiatriske patienter fastspændes med bælte. Regionerne er allerede godt i gang med at halvere i brugen af bæltefikseringer i psykiatrien inden 2020. Målsætningen er stadfæstet i finanslovsaftalen 2014

Danske Regioner har sammen med regionerne sat som mål at nedbringe tvang i psykiatrien. Med aftalen om finansloven 2014 er det sat som mål, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal reduceres frem mod 2020. Finanslovsaftalens målsætning er konkretiseret i en principaftale mellem Danske Regioner og Sundhedsministeren. Se aftalen her (link til pdf).

Principaftalen sætter som overordnet mål, at andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.

Principaftalen danner rammen for fem regionale partnerskabsaftaler

Partnerskabsaftaler

De enkelte regioner har i 2014 indgået partnerskabsaftaler med Sundhedsministeriet, om at halvere brugen af tvangsfikseringer på de psykiatriske afdelinger og reducere brugen af øvrig tvang inden 2020.

De regionale partnerskabsaftaler sætter fokus på, hvordan brugen af tvang på psykiatriske afdelinger kan bringes ned. Partnerskabsaftalerne særligt fokus på at halvere brugen af bæltefiksering der dels er meget indgribende, dels er ganske særlig i dansk psykiatri.

Partnerskabsaftalerne beskriver hver enkelt regions plan for – frem mod 2020 – at reducere anvendelsen af tvang baseret på de overordnede principper og konkretiseret ved milepæle og tiltag. Se regionernes partnerskabsaftaler her:

- Region Hovedstaden

- Region Sjælland

- Region Syddanmark

- Region Midtjylland

- Region Nordjylland

Partnerskabsaftalerne følges Task Force for psykiatriområdet.

Task Force

I regi af Sundhedsstyrelsen er der nedsat en Task Force for psykiatri, der har til opgave at monitorere og følge udviklingen i anvendelsen af tvang. Monitoreringen tager afsæt i 15 indikatorer, der måles op mod en baseline. Baseline er et gennemsnit for brugen af tvang i årene 2011-2013. 

Sundhedsstyrelsen offentliggør monitoreringstal hvert halve år. Den seneste opgørelse viser, at regionerne i 2015 samlet set har nedbragt anvendelsen af tvang på 12 ud af de 15 indikatorer, der indgår i de regionale partskabsaftaler om at halvere brugen af tvang i 2020.

Psykiatriloven

Som udgangspunkt sker al behandling i sundhedsvæsenet på baggrund af et informeret samtykke fra patienten. Ifølge Psykiatriloven er der dog mulighed for, at der kan ske behandling af psykiatriske patienter mod deres vilje. Det drejer sig om patienter der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, og hvor en omgående gennemførelse af en tvangsforanstaltning er nødvendig, for bl.a. at forhindre at patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare.

Hver femte patient der bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling omfattes af én eller flere tvangsforanstaltninger. Dette niveau har været stabilt over en årrække og er højere end de lande vi normalt sammenligner os med.

Regionernes løbende kvalitetsarbejde i psykiatrien har tidligere vist, at tvang kan reduceres gennem konkrete initiativer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

mikkel.png
kontakt

Hvis du vil vide mere

intet-billede.png