Værdibaseret styring

Danske Regioner vil sætte gang i en bred systematisk indsats for at ændre styringen af sundhedsvæsenet. Målet er at skabe størst mulig værdi for patienten inden for de givne rammer. Fremover skal der fokus på hvilken indsats, der samlet set giver det bedste resultat for patienten.

Færrest mulige smerter. Hurtig opnået funktionsniveau efter operation. Tilfredshed med behandlingen. Det kunne være noget af det, som sundhedsvæsenet fremover styres efter, hvis det står til regionerne. Med værdibaseret styring er det håbet at få skabt en incitamentsstruktur, hvor sygehusene bliver belønnet for at skabe kvalitet og sammenhæng og ikke for mængden af behandlinger alene.

Fra fokus på produktivitet til værdi for patienten

Der har gennem en årrække været fokus på at effektivisere sundhedsvæsenet, så vi er i stand til at løfte opgaven med flere ældre og kronisk syge patienter. Vi har et effektivt sundhedsvæsen, som øger produktiviteten år for år og samtidig sikrer, at patienterne kommer hurtigt til. Men den udvikling har også betydet, at der er fokus på høj aktivitet på sygehusene og måske mindre på, hvordan man samlet set bedst og billigst kan imødekomme den enkelte patients behov.

I de kommende år ønsker regionerne at skifte fokus, så det centrale i styringen af sundhedsvæsenet den indsats, der samlet set giver den største værdi for patienten. Vi skal stadig bruge ressourcerne effektivt, men vi skal også følge systematisk op på resultatet og styre efter at opnå størst mulig værdi for patienten. Sammen med aktivitet og økonomi bliver sygehusene målt på deres service og ventetider, faglige resultater og patientsikkerhed.

Patienterne har fået nye rettigheder til hurtig udredning og behandling, og alle steder er der sat projekter i gang for at øge kapaciteten, forbedre sundhedsvæsenet og udvikle tilbud af høj kvalitet.

Udvikling af nationale mål for sundhedsvæsenet

En omlægning til værdibaseret styring skal ses i sammenhæng med udviklingen af nationale mål, der skal sætte en retning for sundhedsvæsenet og understøtte en styring, der i højere grad understøtter det gode kliniske arbejde.

Frem for antallet af leverede ydelser, sengedage og kontakter skal styringen fokusere på hvilken indsats, der samlet set skaber størst værdi for patienterne.

En central forudsætning for nytænkningen er adgang til relevante data på tværs af sundhedsvæsenet og systematisk brug af data i den løbende opfølgning og dialog om kvalitet, resultater og omkostninger.

Forsøg med værdibaseret styring

Beslutningen om at igangsætte projekter med styring efter værdi for patienterne er truffet på baggrund af et længere forarbejde, hvor man blandt andet har indhentet erfaringer og viden i både Danmark og udlandet om styrings- og betalingsmodeller - altså hvilke styringsmekanismer, der ligger til grund for, hvordan de enkelte sygehuse og afdelinger bliver honoreret for deres ydelser.

- Nu sætter vi gang i mindst et forsøg i hver region med nye betalingsmodeller, indenfor udvalgte områder. Produktivitet og korte ventelister er stadig vigtige pejlemærker, men samtidig skal de regionale forsøg med nye betalingsmodeller flytte fokus fra høj aktivitet til kvalitet, ensartet gode resultater, sammenhæng og mere effektive patientforløb, påpeger Bent Hansen, der understreger, at regionernes og sygehusenes gode erfaringer på sigt skal synliggøres og sammenlignes, så den bedste praksis kan udbredes.

Tilbage til hovedsiden for værdibaseret styring.