Løbende nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Regionerne er godt i gang med at forankre de otte nationale mål i det daglige arbejde. Som fælles initiativ følges udviklingen inden for den aftalte måleramme med løbende tal i tvær-regionalt regi.

De løbende nøgletal for kvaliteten gør det muligt at sætte fokus udvikling og tendenser og bruge tallene til at sætte fokus på, hvordan man hele tiden gør sig selv og de andre bedre.

FOKUS PÅ AT FORSKELLE REDUCERES OG SAMARBEJDE STYRKES

Regionerne er optagede af, at alle borgere får tilbud om rettidig behandling med samme kliniske indhold og kvalitet, og vi er allerede godt med på en række områder.

I løbet af det seneste år er antallet af sygehusinfektioner med alvorlig diarre f.eks. faldet på landsplan og i fire ud af fem regioner.

Generelt går udviklingen også den rigtige vej for kræftoverlevelse, tvang i psykiatrien, øget patientinddragelse og flere indikatorer inden for målet om "hurtig udredning og behandling". Desuden falder antallet af akutte indlæggelser for KOL- og diabetespatienter, og færre patienter ligger færdigbehandlede på sygehusene.

Regionerne arbejder for at gøre det endnu bedre. Nøgletallene indgår i løbende drøftelser regionerne i mellem, hvor vi har sat fokus på, hvor vi kan lære af hinanden, og også hvordan vi kan hjælpe hinanden på tværs, når nogle regioner eller hospitaler er udfordret.

Fakta

ALLE REGIONERNE HAR FORBEDRET PATIENTINDDRAGELSEN SIDEN 2014

I 2014 vurderede planlagt indlagte patienter gennemsnitligt patientinddragelsen til 3,54 på en skala fra 1-5. Denne vurdering var i 2016 steget til 3,76. Det svarer til, at 22 procent af de adspurgte patienter oplever en højere grad af inddragelse.

Vidste du

Variation er en del af forbedringsarbejdet

Det vigtigt, at klinikerne løbende udvikler klinisk praksis og nye behandlingsmetoder. En metode til det er gennem de fællesregionale kliniske kvalitetsdatabaser at udbrede god praksis og metoder til de øvrige behandlingssteder.

OECD har rost Danmark for netop arbejdet med kvalitetsdatabaserne.

Et eksempel på, hvordan arbejdet med kliniske databaser er med til at sikre et internationalt højt niveau for kvaliteten, ses på overlevelse efter operation for lungekræft.

Lungekræft
Læs mere

Regionernes resultater

Regionernes har siden 2007 leveret resultater år for år. Styr på udgifterne, høj produktivitet og vækst, udvikling og sundhed i hele landet.
I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om både sundhed og regional udvikling.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Frederik Wøhlk
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Færre får infektion på sygehuset

På få år har alle fem regioner mindsket antallet af borgere, som får en alvorlig diarré-infektion i forbindelse med et sygehusbesøg. Samtlige regioner har sat indsatser i gang, og regionernes niveauer kommer tættere på hinanden. Vi har taget hånd om en alvorlig udfordring på tværs af landet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Patienter udredes hurtigere i alle regioner

På et år har alle fem regioner udredt flere patienter inden for 30 dage. Der er dog stadig forskel på, hvor hurtigt hver region udreder patienterne, viser nye tal.

"Sundhedspersonalet i alle regioner knokler, men vi skal have top og bund tættere på hinanden", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Færre patienter bæltefikseres

Færre psykiatriske patienter blev fastspændt med bælte i perioden 1. juli 2015 til 20. juni 2016 end i den foregående periode. De langvarige fikseringer bruges sjældnere og sjældnere, mens de kortere fikseringer stiger lidt i antal.

"Vi er på rette vej, men tallene viser også, at vi har en meget stor opgave i at komme helt i mål på dette indgribende område", siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Læs mere

Psykiatri: Flere patienter i behandling og faldende ventetider

Der er fremskridt på en række områder i psykiatrien. Det viser tal fra Danske Regioner, der glæder sig over, at ekstra midler fra satspuljen har været med til at give et skub i den rigtige retning.

Læs mere