Strategier for vækst og udvikling

Hver af de fem regioner i Danmark udarbejder en regional vækst- og udviklingsstrategi, som sætter retning for arbejdet med at skabe vækst og udvikling i hele regionen. Strategien er udarbejdet af regionsrådet og vækstforum i tæt samarbejde med kommunerne, erhvervslivet og organisationer

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi viser hvilke veje, de regionale parter vil gå for at skabe en attraktiv region med udvikling, varig vækst og blivende beskæftigelse.

Strategien er et politisk prioriteringsredskab, der viser til- og fravalg i indsatsen, og styrker den strategiske sammenhæng mellem erhvervsfremmeinitiativer og øvrig regional udvikling.

Udgangspunkt i regionale styrker

Vækst- og udviklingsstrategierne tager udgangspunkt i de regionale styrker og opstiller regionale løsninger på regionale udfordringer, f.eks. i forhold til at skabe bedre vilkår for vækstvirksomheder, bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og de kompetencer, virksomhederne efterspørger, og bedre pendlingsmuligheder.

Grundlaget for både vækstforum og regionsråd

Strategien er grundlaget for vækstforums og regionsrådets prioritering af egne udviklingsmidler og EU-midler. Strategierne er samtidig også grundlaget for de regionale vækstforas prioritering af EU-midler.

Læs mere om regionale vækstfora

Om de regionale vækst- og udviklingsstrategier

  • De sætter mål for den fremtidige udvikling for regionen.
  • De handler om regionale vilkår for vækst- og udvikling, herunder infrastruktur, erhvervsudvikling, turisme, uddannelse, beskæftigelse, udvikling i byer og landdistrikter, natur og miljø, rekreative formål, kultur og samarbejde med tilgrænsende lande.
  • De kan også omfatte grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik, mv.
  • De suppleres af handlingsplaner med de initiativer, som regionsrådet og vækstforum vil foretage for at nå målene.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Michael Koch-Larsen
TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer.

Flere prognoser peger på, at problemet vmed forgæves rekrutteringer vil vokse, så der i 2020 eksempelvis vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har derfor samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.