Regionale vækstfora

De seks regionale vækstfora samler parterne for at understøtte regional erhvervsudvikling. Hvert år investerer regioner og vækstfora i erhvervsfremme for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i regionen. Det har indtil nu skabt titusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder

Regionsrådene har ansvaret for den regionale erhvervsudvikling. Til arbejdet med at understøtte vækst og arbejdspladser i de danske virksomheder, nedsætter hvert regionsråd et vækstforum.

De regionale vækstfora identificerer regionale styrkeområder og skaber tætte samspil og netværk mellem virksomheder, universiteter og lokale myndigheder.

Der er seks vækstfora: et i hver region og et på Bornholm. Medlemmerne kommer fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt kommuner og regioner.

Regionale investeringer i vækst og job

De seks regionale vækstfora har i 2015 investeret i alt 1,1 milliarder kroner i 149 indsatser. Alt sammen til gavn for vækstvilkårene og den regionale erhvervsudvikling i hele landet.

Midlerne kommer dels fra de regionale erhvervsfremmemidler, dels fra EU's strukturfonde. Derudover har vækstforaene tilsammen tiltrukket ekstern finansiering for 811 millioner kroner i forbindelse med indsatserne.

EU’s strukturfondsmidler

Vækstforaene investerer i gennemsnit 350 millioner kroner fra EU om året (2014-20) i en række ambitiøse og målrettede indsatser. Strukturfondsmidlerne fra EU’s Regional- og Socialfond udgør dermed en væsentlig finansieringskilde for de regionale vækstfora.

Prioriteringen af midlerne sker ud fra regionernes styrkepositioner og indsatser, som er beskrevet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Derudover har både Regional- og Socialfonden hver især et særligt fokus.

Regionalfonden

Midler fra Regionalfonden går i særlig grad til indsatser, der styrker innovation, energi- og ressourceeffektivitet i virksomheder samt skaber flere vækstvirksomheder.

Socialfonden

Socialfondsmidler er målrettet initiativer, der understøtter iværksætteri og jobskabelse, inklusion via uddannelse og beskæftigelse samt erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

Du kan læse mere om EU's Regional og Socialfond 2014-2020 her.

Vækstforaene har tre hovedopgaver

  • Vækstforaene overvåger de regionale og lokale vækstvilkår, herunder erhvervsudviklingen i regionens yderområder.
  • Vækstforaene udarbejder de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier.
  • Vækstforaene udvikler og prioriterer den indsats, der skal omsætte de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien til konkrete forbedringer af de regionale vækstvilkår. Det gør de bl.a. ved at prioritere anvendelsen af midler fra EU's Regional- og Socialfond og regionsrådets midler til erhvervsudvikling.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
Resultater

Effekter af vækstfora-investeringer

De seneste målinger af vækstforuminvesteringerne viser, at deltagervirksomhederne samlet oplever positiv vækst inden for såvel jobskabelse som omsætning.

Faktisk klarer de virksomheder, som har modtaget støtte, sig markant bedre i forhold til lignende virksomheder i samme periode.

Vi har samlet resultaterne og effektmålingerne i en pjece. Den kan du læse her.

Relaterede nyheder

Læs mere her

innovation.png

Innovationen falder i de store virksomheder og stiger i de små

De store virksomheder halter på innovation, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er skidt, for det er nemlig de store virksomheder, der står for en stor del af vores eksport – og som skal agere på et verdensmarked i stærk konkurrence. Derfor skal danske styrkepositioner udvikles endnu bedre.

Læs mere

Aftale om nødberedskaber på hospitaler på plads

Sent onsdag aften indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) en rammeaftale for nødberedskaber med Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. Rammeaftalen med Dansk Sygeplejeråd er også på plads. Akutte patienter vil få hjælp under en konflikt, siger Anders Kühnau, formand for RLTN.

Læs mere

Få svar om konflikten

De faglige organisationer har sendt strejkevarsler, og regionerne har svaret igen med lockout. Alle taler om, at en konflikt er på vej, og medierne svirrer af udsagn, rygter og antagelser. Men hvad er rigtig og forkert, fup eller fakta? Her er svar på nogle af de mest centrale spørgsmål.

Læs mere

9 ud af 10 kvinder er glade for deres fødselsforløb

Langt de fleste nybagte mødre er i høj grad tilfredse med deres fødselsforløb, viser ny undersøgelse. Fødende kan vide sig sikre på at få den hjælp og støtte, de har behov for, siger Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner. Sundhedsindsatsen på sygehusene bredt set får også gode vurderinger.

Læs mere

Langt de fleste psykiatriske patienter er tilfredse med psykiatriens indsats

8 ud af 10 voksne og 7 ud af 10 børn i ambulant psykiatrisk behandling er meget tilfredse med deres forløb. Det er især personalets dedikerede indsats, som gør en stor forskel for patienterne, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner, som dog vil se nærmere på utilfredshed blandt indlagte børn og unge.

Læs mere