EU-prioriteter i 2016

Regionalpolitik gennem strukturfondene, beskyttelse af persondata, lovgivning på arbejdsmarkedet, udgifter til medicin og Europa 2020-strategien er nogle af de vigtigste dagsordener for Danske Regioner i EU i 2016 .

Danske Regioners bestyrelse fastlægger hvert år de regionale prioriteter i forhold til EU. Det sker med udgangspunkt i EU-Kommissionens arbejdsprogram og de regionalpolitiske interesser.

For 2016 ligger fokus i høj grad på de fire dagsordener, som følger herunder: 

1. EU's langsigtede regionalpolitik

Regionerne supplerer hvert år deres egne regionale udviklingsmidler med ca. 350 millioner kroner fra EU’s struktur- og investeringsfonde. Pengene investeres aktivt i initiativer, der skaber mere vækst og nye job. Den danske indsats har skabt 13.000 nye job i de virksomheder, som har deltaget.

Læs mere om resultaterne af regionernes indsats her.

EU-Kommissionen vil i løbet af 2016 at se på, hvordan EU-midlerne bedst målrettes i forhold til EU’s aktuelle udfordringer og prioriteringer. Danske Regioner arbejder aktivt for EU-midler til alle regioner i EU efter 2020 samt for et hensigtsmæssigt EU-budget 2021-2027, som sikrer midler til regional udvikling på cirka samme niveau som i dag.

Europa 2020 - en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

Europa 2020 er EU's vækst- og beskæftigelsesstrategi. Strategien har fem overordnede mål, som EU skal nå inden 2020. 

EU's struktur- og investeringsmidler er med til at finansiere implementeringen af strategien i medlemslandene. Europa 2020-strategien underbygger derfor behovet for, at EU’s strukturfondsmidler også efter 2020 bør være i spil for alle medlemsstater.

Danske Regioner er medlem af Kontaktudvalget for Europa 2020-strategien. Kontaktudvalget drøfter europapolitiske spørgsmål af relevans for Europa 2020-strategien og høres i forbindelse med udformningen af de Nationale Reformprogrammer. Én gang årligt mødes kontaktudvalget med Udenrigsministeren og politiske repræsentanter for medlemsorganisationerne.

Læs mere om Europa 2020 her. 

2. Persondatabeskyttelse

I april 2016 blev EU’s forordning om persondatabeskyttelse vedtaget. Forordningen afvejer hensynet til at styrke borgernes privatlivsbeskyttelse med brug af persondata i offentlighedens interesse.

Danske Regioner har været særligt opmærksom på, at forordningen ville kunne bringe Danmarks førende position inden for sundhedsforskning i fare. I løbet af beslutningsprocessen er der blevet lyttet til flere af de kritikpunkter, som blandt andre Danske Regioner har rejst.

Danske Regioner vil søge størst mulig indflydelse på den danske implementering, så der skabes en nuanceret forståelse af forskning, patientbehandling, kvalitetsudvikling, samt regionernes opgaver som arbejdsgivere og dataansvarlige myndigheder.

3. EU-lovgivning vedrørende arbejdsmarkedet

Danske Regioner har fokus på EU-lovgivning, som regulerer arbejdsmarkedet, bl.a. arbejdstid, social sikring, arbejdsmiljø, mobilitet, balance mellem arbejdsliv og privatliv mm.

I de kommende år vil EU-Kommissionen revidere dele af lovgivningen på arbejdsmiljøområdet. Den proces er væsentlig at følge tæt for at sikre, at resultatet bliver hensigtsmæssigt for regionerne.

Det forberedende arbejde for EU’s nye arbejdstidsregler har længe været undervejs. En revision af det nuværende arbejdstidsdirektiv kan få store konsekvenser for regionerne. Det forventes, at EU-Kommissionen fremsætter forslag om et revideret arbejdstidsdirektiv i 2016.

EU-Kommissionen vil endvidere fremlægge en pakke om arbejdskraftens mobilitet i EU. Arbejdet med mobilitetspakken skal ses i sammenhæng med den aktuelle flygtningesituation, kontrol af læger fra udlandet samt Danske Regioners arbejde vedrørende solidarisk ansvar for overholdelse af overenskomster og aftaler for udstationerede medarbejdere.

4. Stigende udgifter til medicin er en fælles udfordring i EU

I alle EU-lande forventes der at komme flere nye lægemidler på markedet, så vi kan behandle flere sygdomme samtidig med, at antallet af behandlingskrævende patienter vil stige som følge af den demografiske udvikling. Lægemidlerne vil endvidere blive mere målrettet konkrete patientgrupper.

Danske Regioner vil i 2016 have fokus på konkurrenceaspektet i EU i forhold til medicin. Det handler dels om at være opmærksom på EU-sager, hvor prissætningen på medicin er i spil, dels at se på eventuelle modeller for at samarbejde om medicinindkøb på tværs af grænser. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8367
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
asger.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

INTET BILLEDE