Borgernes Sundhedsvæsen

Regionerne vil med ”Borgernes Sundhedsvæsen” skabe et sundhedsvæsen, der i endnu højere grad har mennesket i centrum

Regionernes resultater

Regionale nøgletal om sundhed og vækst

TEMA: Behov for flere penge til investeringer i sygehuse

Regeringens forudsatte reduktion af de offentlige investeringer kan svække regionernes mulighed for at vedligeholde og modernisere landets sygehuse

Fakta om sundhedsvæsenet - sundhedsvæsenet i tal

26-02-2016
Hvor mange danskere er hvert år i kontakt med sundhedsvæsenet? Hvor mange sengepladser råder sygehusene over? Og hvad koster det? Se tallene for sundhedsvæsenets aktivitet, kapacitet og udgifter her

Regnskab

Regnskaberne er udtryk for de faktiske forbrug, som den enkelte region afholder i et givent år

Fakta og nøgletal

Danske Regioner præsenterer neden for en række udvalgte fakta og økonomiske nøgletal på det regionale område.

Økonomisk Vejledning

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner for regionerne inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger bl.a. til brug for budgetlægningen

Økonomisk Vejledning 2014

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner for regionerne inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger bl.a. til brug for budgetlægningen

Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS)

Danske Regioner sætter videnspredning og genbrug af gode idéer i sundhedsvæsenet på dagsordenen

Medicin

Medicinområdet er i kraftig udvikling og har som følge heraf regionernes store fokus

Energieffektive sygehuse

Sygehusene tegner sig for størstedelen af regionernes energiforbrug. Målrettede energieffektiviseringer har siden 2009 bremset regionernes samlede energiforbrug. Det er sket samtidig med en vækst på over 10 procent i aktiviteten på sygehusene

Pres på sundhedsvæsenet

Det danske sygehusvæsen står midt i en rivende udvikling. Stadig flere sygdomme kan behandles og ofte både mere sikkert og effektivt end tidligere. Forbedringerne er kommet mange patienter til gode og har givet hele befolkningen en større tryghed

Budget

Hvor mange udgifter, der bruges på de regionale velfærdsopgaver sundhed og regional udvikling fastlægges i regionernes budgetter, som vedtages af regionsrådene. Af budgetterne er det muligt at se, hvilke områder regionsrådene har prioritet

Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020

Regionernes samarbejde om indkøb og logistik er blevet udbygget, og der er vedtaget en fælles strategi for effektivisering af indkøb og logistik frem mod 2020

Marked, udbud og konkurrence

De fem regioner køber årligt ind for ca. 38 milliarder kroner på vare- og tjenesteydelsesområdet. Regionerne har med deres størrelse et godt grundlag for at købe ind på den økonomisk mest fordelagtige måde

Sygehusbyggeri

Der skal i Danmark investeres 41,4 milliarder kroner i nyt sygehusbyggeri over de næste ti år. Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.

Personlig Medicin

10-12-2014
10. december 2014, København. Hvilke muligheder har vi med personlig medicin i dag og i fremtiden, og hvordan udnytter vi dem bedst under hensyn til individet og uden at overtræde nogle etiske grænser?

Værdibaseret styring

24-11-2014
24. november 2014, København. Danske Regioner inviterede i samarbejde med Ivbar til konference om værdibaseret styring

Regionale midler

Regionsrådene bevilger hvert år midler til regionale udviklingsaktiviteter. De anvendes på områderne kollektiv trafik, miljø, erhvervsudvikling, uddannelse og kultur

Finansiering fra kommunerne

Kommunerne medfinansierer en del af regionernes udgifter både inden for sundhedsområdet og regional udvikling. Det sociale område fuldt ud finansieret af kommunerne.

Koordinering af indkøbssamarbejde (Strategisk Indkøb)

Strategisk Indkøb er det koordinerende sekretariat i Danske Regioner, der støtter regionerne i bestræbelserne på at drive strategiske og værdiskabende indkøbsfunktioner

Offentlig-privat samarbejde

Regionerne lægger vægt på at skabe en konstruktiv dialog med leverandører og brancheorganisationer i både ind- og udland

Regnskab 2013


Kort fortalt om regionernes økonomi

Hvert af regionernes opgaveområder har en egen økonomi med budget, der er vedtaget af de regionale politikere

Sundhedsaftaler

Regionerne indgår sundhedsaftaler med kommunerne på fire obligatoriske områder. Sundhedsaftalerne er et godt dialogredskab for regioner og kommuner til at optimere samarbejdet om sammenhæng i patientbehandlingen

EU-midler til erhvervsudvikling

Under EU-målet om Investeringer i Job og Vækst får Danmark cirka 440 millioner kroner om året. I alt 80 procent af midlerne er regionaliseret til de regionale vækstfora, som prioriterer anvendelsen af dem

Finansiering af regional udvikling

Regionernes budget til støtte af regionale udviklingsaktiviteter suppleres med andre midler, for eksempel midler fra EU

Økonomisk Vejledning 2011

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner for regionerne inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger bl.a. til brug for budgetlægningen

Økonomisk Vejledning 2012

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner for regionerne inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger bl.a. til brug for budgetlægningen

Økonomisk Vejledning 2013

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner for regionerne inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger bl.a. til brug for budgetlægningen

Økonomiaftale 2011

Der blev den 12. juni 2010 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2011. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for den regionale økonomi i 2011

Økonomiaftale 2012

Der blev den 2. juni 2011 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2012. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for den regionale økonomi i 2012.

Økonomiaftale 2013

Der blev den 9. juni 2012 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2013. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for den regionale økonomi i 2013.

Økonomiaftale 2014

Der blev den 3. juni 2013 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2014. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for den regionale økonomi i 2014.

Økonomiaftale 2015

Der blev den 3. juni 2014 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2015. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for den regionale økonomi i 2015.

Aktivitetspulje

En del af regionernes finansiering kommer fra den statslige aktivitetsafhængige pulje. Den udbetales til regionerne på baggrund af aktiviteten i sygehusvæsenet

ViS skelner mellem videndeling og videnspredning

Man blander ofte begreberne videndeling og videnspredning sammen. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at de to begreber ikke er identiske. Her kan du læse mere om, hvordan ViS’ forstår processen fra videndeling til videnspredning

VIS.dk – en sundhedsfaglig vidensportal

VIS.dk er regionernes portal til deling af sundhedsfaglig viden på tværs af regionerne. Her kan man efterspørge og dele viden, finde relevante fagpersoner samt etablere et netværk

Genbrug er nøgleordet i videnspredning

Det at genbruge andres erfaringer virker ofte lettere sagt end gjort. Derfor arbejder ViS for at udbrede kendskabet til forskellige metoder og tilgange, der kan få god praksis og succesfulde tiltag til at sprede sig på tværs af de regionale grænser

Finansiering

Regionernes indtægter er sammensat af finansiering fra staten og finansiering fra kommunerne

Spørgsmål til aktuelle udbud

Virksomheders spørgsmål til et aktuelt udbud skal fremsendes skriftligt. Alle spørgsmål skal stilles inden for de tidsfrister, som typisk vil være offentliggjort i udbudsmaterialet

Udbud

Regionerne skal overholde EU-udbudsregler på lige fod med andre offentlige institutioner. Regionerne udbyder aftaler efter både EU-udbudsdirektiv og tilbudsloven

Regionernes indkøbspolitikker

Hver region har deres egen politisk vedtagne indkøbspolitik, som beskriver regionens holdning til og ønsker med indkøb

Etiske krav til regionernes leverandører

Regionerne stiller fælles krav til leverandørerne vedrørende blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og børnearbejde. En række fælles betingelser indsættes i regionernes kontrakter med leverandørerne

Aktører i det regionale indkøbssamarbejde

Regionernes indkøbs- og logistikchefer har et organiseret samarbejde i Regionale Indkøbschefer. Styregruppen for indkøb og logistik bidrager til at sikre opfyldelsen af de overordnede mål på området

Nøgletal på indkøbsområdet


Benchmarking

Benchmarking danner grundlag for en diskussion af, hvad der er god praksis og kan medvirke til at sprede viden mellem regionerne. På den måde sikres mest mulig sundhed for pengene og høj kvalitet i behandlingen.

Kvalitet i speciallægepraksis

eKVIS er en enhed, der er etableret af overenskomstens parter med det formål at koordinere kvalitetsarbejdet i speciallægepraksis og implementere de kvalitetstemaer og redskaber, der er fastlagt i overenskomsten. Målet er at understøtte den faglige udvikling og sikre kvaliteten i speciallægepraksis

Kvalitet i sundhedsvæsenet

Regionerne sætter kvalitet i sundhedsvæsenet på dagsordenen. Der er fokus på det, der skaber bedre kvalitet for patienterne - for de samme eller endda færre penge

Økonomi og aktiviteter i psykiatrien

Danske Regioner præsenterer nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet

Medicinpolitik

Regionerne har udarbejdet en fælles politik på medicinområdet, som gælder både brugen af medicin på sygehuse og i praksissektoren

Hvordan er deltagerne udvalgt

På borgertopmødet deltog i hver region ca. 200 borgere fra hele regionen. For at opnå størst mulig repræsentativitet blandt deltagerne, blev de rekrutteret på baggrund af en personlig invitation - 6.000 borgere blev inviteret i hver region

Hvordan foregår et borgertopmøde?

De fem borgertopmøder foregår stort set identisk efter samme koncept, så resultaterne fra hver region kan sammenlignes

Resultater og materialer

Her kan du se resultaterne fra borgertopmøderne, samt hente de materialer, der fungerede som inspiration til debatten på møderne

Nye trends i samarbejde og organisering

27-01-2014
Den 27. januar 2014 var Region Nordjylland, Region Syddanmark og Danske Regioner værter for en konference om nye trends i samarbejde og organisering i sundhedsvæsenet

Hvordan kan du bruge Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS)?

Effektiv videnspredning er en væsentlig medspiller på vejen mod et sundhedsvæsen i verdensklasse. ViS sætter løbende fokus på hvordan og hvorfor gennem seminarer, kurser, nyhedsbrevet Del din viden og involvering i projekter med stort videnspredningspotentiale

Udgifter og finansiering

Regionernes udgifter planlægges med budgetterne. Finansieringen afhænger af økonomiaftalerne med Regeringen og det faktiske forbrug på sygehusene

Nyhedsbrevet Del din viden

Videnspredning i Sundhedsvæsenets (ViS) har løbende udgivet nyhedsbrevet Del din viden

Kvalitet i sundhedsvæsenet - hvordan kommer vi videre?

28-05-2013
28. maj 2013, København. Lægeforeningen og Danske Regioner holdt konference om kvalitet i sundhedsvæsenet i DGI-byen

Bidrag til en ny sundhedspolitik

Der er brug for at gå helt nye veje i sundhedspolitikken. Danske Regioner har lanceret sit bidrag til en ny sundhedspolitik

Links

Herunder finder du en række relevante links vedrørende metoder til videnspredning samt links til danske vidensbanker og databaser inden for sundhedsvæsenet

Borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen 2011

De fem regioner inviterede den 5. marts 2011 borgerne til topmøde for at få deres bud på, hvordan sundhedsvæsenet skal prioritere pengene og definere kvalitet

Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

30-10-2012
Den 30. oktober 2012, København afholdt Danske Regioner afholder i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Patienter og Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS)konference om brugerinddragelse

Det hele sundhedsvæsen

Denne publikation giver regionernes bud på, hvordan visionen om et helt og sammenhængende sundhedsvæsen kan indfries.

Regionernes bidrag til Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 2011

I 2007 besluttede Danske Regioners bestyrelse at igangsætte udviklingen af en kvalitetsmodel for socialområdet, herunder de regionale boformer og institutioner. Initiativet kom dels af et øget behov for at kunne dokumentere og synliggøre den socialfaglige indsats, dels af et ønske om at udvikle et redskab til at skabe en systematisk kvalitetsudvikling, som kan øge kvaliteten på de sociale botilbud.

Regionerne - fiasko eller offer for en valgkamp

14-09-2011
Den 14. september 2011 deltog Danske Regioner i stor høring om regionernes fremtid

Regionernes initiativer og visioner

08-09-2011
Danske Regioners sætter fokus på en række af de mest væsentlige udfordringer på sundhedsområdet - og på de initiativer, som regionerne har taget i den forbindelse

Transaktionsomkostninger og effektivitetstab ved ny struktur

22-08-2011
En ny strukturændring vil indebære betydelige transaktionsudgifter. Det viser erfaringer fra blandt andet kommunalreformen i 2007. Desuden vil en strukturændring medføre effektivitetstab, hvor regionerne netop har opnået betydelige effektiviseringer efter fuldendt indfasning af den seneste strukturreform

Udarbejdelse af fordelingsregnskaber

Fordelingsregnskabet udarbejdes på grundlag af sygehusets stedfordelte regnskab, som angiver de udgifter, der er afholdt i løbet af året

AFERSOF


Fordelingsregnskaber


Det gode sundhedsvæsen

Regionerne arbejder på at skabe bedre sammenhæng i patientforløbene til glæde for patienterne. Derfor har Danske Regioner udarbejdet publikationen "Det Gode Sundhedsvæsen"

Økonomiaftale 2007

Aftale mellem Danske Regioner og Regeringen den 10. juni 2006 om regionernes økonomi for 2007

Økonomiaftale 2009

Danske Regioner indgik den 14. juni 2008 en aftale med Regeringen om regionernes økonomi for 2009

Økonomiaftale 2010

Der blev den 13. juni 2009 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2010. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for den regionale økonomi i 2010

Økonomiaftaler

Regionernes økonomi er en del af de samlede offentlige udgifter som hvert år bruges på at levere velfærdsydelser til den danske befolkning

Bloktilskud 2009

Fordeling af bloktilskud 2009 og de tilhørende fordelingsnøgler

Bloktilskud 2008

Bloktilskudsfordelingen for 2008 og de relevante fordelingsnøgler

Bloktilskud 2010

Fordeling af bloktilskud 2010 og de tilhørende fordelingsnøgler

Bloktilskud 2007

Bloktilskudsfordelingen for 2007 og de relevante fordelingsnøgler

Bloktilskud

Bloktilskuddet udgør ca. 75 procent af regionernes indtægter. Det fordeles mellem regionerne efter aldersmæssige og socioøkonomiske forhold

Udvalgte emneområder 2010


Regnskab 2007


Regnskab 2008


Budget 2007

Med udgangen af september 2006 har alle regioner vedtaget deres budgetter for 2007

Budget 2008

Med udgangen af september 2007 har alle regioner vedtaget deres budgetter for 2008

Budget 2009

Med udgangen af september 2008 har alle regioner vedtaget deres budgetter for 2009

Budget 2010

Med udgangen af september 2009 har alle regioner vedtaget deres budgetter for 2010

Effektiv videnspredning i sundhedsvæsenet

30-09-2010
Kursus i nye tilgange og værktøjer til at skabe holdbare forandringer. Kurset henvender sig til klinikere i sygehusvæsenet

Danske Regioners høringssvar for takster 2011

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 2. juli sendt taksterne for 2011 i høring og du kan læse Danske Regioners høringssvar her.

Styr på sygehusvæsenet

Danske Regioner lægger med "Styr på sygehusvæsenet" - med undertitlen "Derfor stiger udgifterne, sådan holdes væksten nede" - op til debat om vilkårene for at styre sygehusudgifterne

Økonomisk Vejledning 2007

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner for regionerne inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger bl.a. til brug for budgetlægningen

Økonomisk Vejledning 2006

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner for regionerne inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger bl.a. til brug for budgetlægningen

Økonomisk Vejledning 2009

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner for regionerne inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger bl.a. til brug for budgetlægningen

Økonomisk Vejledning 2008

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner for regionerne inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger bl.a. til brug for budgetlægningen

Økonomisk Vejledning 2010

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner for regionerne inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger bl.a. til brug for budgetlægningen

Analyser

Her kan du læse analyser af regionernes økonomi, bl.a. analyser af sektorområderne

Tidligere aftaler med regeringen

Danske Regioner og regeringen indgik den 19. december 2006 en aftale, der sikrer, at de nye regioner får en god start og kan fortsætte med at bygge videre på de gode resultater, der er opnået på sygehusene i 2006

Økonomiaftale 2008

Danske Regioner indgik den 11. juni 2007 en aftale med Regeringen om regionernes økonomi for 2008

Regionernes bidrag til finansiering af Hospitalsstandardiseret Mortalitetsrate (HSMR) i 2010


Fremtidens Praktiserende Læge

09-04-2010
input og oplæg fra workshop på Danske Regioners generalforsamling den 27-04-2007

Vinderne af Danske Regioners prisopgave er fundet

09-04-2010
Vinderne af Danske Regioners prisopgave om at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i sundhedsvæsenet er fundet. Jesper Langergaard vandt 1. prisen på 50.000 kr med opgaven ”Rekruttering af mænd, nydanskere og udenlandske studerende til de danske sygeplejerskeuddannelser”

Vidensgenbrug der rykker

09-03-2010
Århus. Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) afholdt i samarbejde med Region Midtjylland et videnspredningsseminar med cases, øvelser og metoder til spredning og genbrug af viden

ViS-konferencen 2009

07-05-2009
7. maj 2009 afholdt Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) under Danske Regioner en stor konference om spredning af viden og god praksis i sundhedsvæsenet. Herunder kan du finde udvalgte oplæg og en evaluering af dagen

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Danske Regioner præsenterer nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Internationale perspektiver på sundhedsvæsenet

27-10-2008
27. oktober 2008 på Christiansborg. På Danske Regioners mini-konference kunne man høre oplæg om det amerikanske og de europæiske sundhedsvæsener ved hhv. professor Michael Sparer, Columbia University, og professor Jes Søgaard fra Dansk Sundhedsinstitut

Introduktion til kliniske mikrosystemer

Kliniske mikrosystemer er både en ledelsesfilosofi og et redskab til at skabe kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Visioner for Almen Praksis i Fremtidens Sundhedsvæsen

Almen praksis spiller en helt central rolle som udreder og behandler i sundhedsvæsenets frontlinje, som gatekeeper og tovholder i sammenhængende patientforløb. Det skal almen praksis også i fremtiden. Derfor er der behov for reformer, der kan ruste almen praksis til de mange udfordringer, som det danske sundhedsvæsen står overfor

Styringsredskaber for fremtidens sundhedsvæsen

Februar 2007. Med dette debatoplæg udskriver Danske Regioner en prisopgave, som skal give regionerne inspiration til at udvikle nye styringsmetoder for sygehusene, der understøtter de regionalpolitiske prioriteringer og visioner

En samlet strategi for ambulant behandling

Ambulant behandling, hvor patienterne ikke overnatter på sygehuset, er både bedre og billigere end traditionel behandling under indlæggelse. Patienterne får en mindre indgribende og mere sammenhængende behandling

Patienten som et aktiv - den aktive patient

Danske Regioner mener, at sundhedsvæsenet skal blive endnu bedre til at lytte til patienternes behov og inddrage deres erfaringer i udviklingen af fremtidens tilbud. Systemet og de fagprofessionelle skal i endnu højere grad se patienten som et aktiv – ikke som et CPR-nummer, et problem eller en diagnose

Information om kvalitet

Danske Regioner mener, at borgerne skal have god information om kvaliteten i sundhedsvæsenet. Regeringens seneste tiltag med offentliggørelse af kvalitetsdata er et skridt på vejen, men det har alvorlige mangler. Danske Regioner arbejder på at gøre data bedre og mere nuancerede

Gruppebaserede patientuddannelser i regioner og kommuner

Med kommunalreformen og den ny Sundhedslov fra 2005 følger en ny opgavefordeling på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front. Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning med et forstærket fokus på bærende hensyn som faglig kvalitet, sammenhæng og patientservice

ØKONOMI: Regionerne sikrer historisk lav vækst


De foregående år er sundhedsudgifterne steget med omkring fire procent årligt i Danmark. I de kommende år bliver rammerne for vækst markant mindre i hele den offentlige sektor, hvis der skal være balance i den offentlige økonomi

Sammenhæng i sundhedsvæsenet


Det er vigtigt, at der er en instans, som kan stilles til ansvar for at sikre samarbejde på tværs og brede løsninger, der sigter mod sammenhængen i systemet, hvis patienterne skal opleve samlede og velgennemtænkte forløb - fra almen praksis til sygehus og tilbage til genoptræning i almen praksis eller kommune

Udbudsregler

For at sikre gennemsigtighed og ligebehandling af potentielle leverandører til regioner og sygehuse, så anskaffes varer og tjenesteydelser generelt ud fra fastsatte retningslinjer

TEMA: Effektiviseringer i regionerne

10 eksempler på sygehusenes arbejde med effektivisering i den regionale virkelighed

Regionernes bidrag til indsats mod stigmatisering af psykisk sygdom 2010-2015

Regionernes bidrag til den fælles landsdækkende indsats mod stigmatisering af psykisk sygdom 2010-2015

Aftale om regionernes økonomi i 2011

Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev ligeledes indgået lørdag den 12. juni 2010.

Aktivitetspuljen 2011

Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2011

Regionernes bidrag til jobportalerne i sundhedsvæsnet i 2010


Bevilling til Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2011

Oversigt over regionernes finansiering af drift og projekter i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sundheds-it i økonomiaftalen for 2011


Bruger- og pårørendeundersøgelser i psykiatrien i 2010


Generelle tilskud til regionerne i 2010 og 2011 lov- og cirkulæreprogram

I vejledningspunktet redegøres for fastlæggelsen af regionernes bloktilskud for 2010 og 2011 samt indholdet af lov- og cirkulæreprogrammet 2009/10

Udligningsordning vedr. bløderbehandling


Kommunal medfinansiering 2011


Regionernes bidrag til indsats mod stigmatisering af psykisk sygdom

Regionernes bidrag til den fælles landsdækkende indsats mod stigmatisering af psykisk sygdom 2010-2015

Regnskab 2010


Regnskab 2009


Bloktilskud 2011

Fordeling af bloktilskud 2011 og de tilhørende fordelingsnøgler

Bloktilskud 2012

Fordeling af bloktilskud 2012 og de tilhørende fordelingsnøgler

Sikker Kirurgi Tjekliste

Sikker Kirurgi Tjeklisten er afprøvet ved ca. 4000 operationer på otte hospitaler verden over. Det er dokumenteret, at både dødelighed og komplikationer blev reduceret signifikant, når listen anvendes.

Regionernes bidrag til Regionernes Sundheds-it Organisation


Regionernes bidrag til MedCom VII i 2010

Finansiering af fællesregionale projekter

Regionernes bidrag til Patobanken i 2010


Det sammenhængende sundhedsvæsen

Regionerne arbejder for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten sættes i centrum og ressourcerne anvendes effektivt

1   2   3   4   5   6   Næste side