Pressemeddelelse: Igangsættelse af EPJ-review

Den nationale EPJ-bestyrelse har igangsat et eksternt review af det hidtidige EPJ-arbejde, som skal bidrage til udarbejdelsen af en ny it-strategi for sundhedsvæsenet

Reviewet omfatter følgende to hovedopgaver:

  • Status for EPJ-situationen: Der skal redegøres for EPJ-situationen i dag, herunder hvordan situationen er i dag i forhold til målsætningerne i den eksisterende IT-strategi for sundhedsvæsenet.
  • Vurdering af udvalgte fremtidige strategier: Det skal vurderes, hvordan EPJ-udviklingen bedst muligt bringes fremad mod målsætningerne. I denne del af reviewet opstilles og vurderes et mindre antal scenarier – og dermed forskellige målsætninger – for udviklingen på EPJ-området i den kommende strategiperiode.

Der findes mere uddybende oplysninger om reviewet i projektbeskrivelsen(pdf).

Konsulentfirma
Bestyrelsen har hyret konsulentfirmaet Deloitte Business Consulting til at gennemføre reviewet. Projektledelsen for konsulentfirmaet varetages af følgende personer:

- Partner Nina Petersen
- Partner Allan Kirk
- Senior manager Per Buchwaldt

Som en del af opgaven skal konsulentfirmaet indsamle oplysninger fra forskellige aktører på området for sundheds-it og EPJ m.v. Bestyrelsen beder disse parter stille relevante oplysninger til rådighed i det omfang, de efterspørges.

Ekspertpanel
I forbindelse med etableringen og gennemførelsen af reviewet er der blevet etableret et eksternt ekspertpanel på fem personer. Ekspertpanelet skal følge reviewprocessen fra start til slut med henblik på at kvalitetssikre udarbejdelsen af reviewet. Heri ligger, at paneldeltagerne løbende deltager i møder med sekretariatet og konsulentfirmaet, hvor de vurderer og forholder sig kritisk til konsulenternes oplæg og analyser.

Ekspertpanelet består af følgende personer:
• Henrik Ibsen, konsulentfirmaet Silverbullet.
• Finn Kensing, Associate Professor, dr. scient., IT-universitet.
• Niels Rossing, international konsulent i Medcom og tidligere ansat i H:S og Europa-Kommissionen.
• Lotta Holm Sjögren, Socialstyrelsen i Sverige, tidligere Carelink.
• Tom Egelund, Executive Vice President Océ, Holland.

Ekspertpanelet og konsulentfirmaet bistås af den nationale EPJ-organisations sekretariat med henblik på koordination og sikring af fremdrift i arbejdet med reviewet.

Tidsramme for review og it-strategi
Reviewet forventes færdigt i løbet af foråret 2007. Derefter igangsættes en dialogfase om indholdet af en ny it-strategi for sundhedsvæsenet. Den nye strategi forventes færdiggjort cirka et halvt år efter reviewets afslutning, og dermed inden den gældende strategi – National IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 – udløber.

Møder med interessenter
Sideløbende med at reviewet er blevet igangsat har bestyrelsen afholdt en række møder med eksterne interessenter i det nationale EPJ-arbejde, herunder udvalgte faglige organisationer, således at de har haft mulighed for fra starten at give deres syn på EPJ-projektet ud fra en sundhedsfaglig vinkel. Der har desuden været afholdt møder med en række leverandører på EPJ-området, således at der har været mulighed for dialog omkring de tekniske muligheder for EPJ-udviklingen.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kan bestyrelsen kontaktes ved formand Ib Valsborg på tlf. 33 92 47 14, afdelingschef Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet på tlf. 72 26 94 91 eller direktør Lone Christiansen, Danske Regioner på tlf. 35 29 82 02.

 

Senest opdateret  11-12-2006
Oprettet 08-03-2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Erik Jylling
Sundhedspolitisk direktør
T: 35 29 82 02
M: 51283945
ejy@regioner.dk