Økonomi
TEMA: Effektiviseringer i regionerne
TEMA: Behov for flere penge til investeringer i sygehuse
Kort fortalt om regionernes økonomi
Benchmarking
Marked, udbud og konkurrence
Udgifter og finansiering
Økonomiaftaler
Analyser
Økonomisk Vejledning
Økonomisk Vejledning 2016
Økonomisk Vejledning 2015
Økonomisk Vejledning 2014
Økonomisk Vejledning 2013
Økonomisk Vejledning 2012
Økonomisk Vejledning 2011
Økonomisk Vejledning 2010
Økonomisk Vejledning 2009
Økonomisk Vejledning 2008
Økonomisk Vejledning 2007
Økonomisk Vejledning 2006
Regionernes bidrag til finansiering af Hospitalsstandardiseret Mortalitetsrate (HSMR) i 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011
Aktivitetspuljen 2011
Bevilling til Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2010
Bevilling til Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2011
Bloktilskud 2010
Bruger- og pårørendeundersøgelser i psykiatrien
Finansiering af 330 ekstra praktikpladser i regionerne
Finansiering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)
Finansiering af pladser på sikrede institutioner for børn og unge
Finansiering af udmøntede midler til Infrastruktur for klinisk kræftforskning 2010
Finansiering af udmøntede midler til Infrastruktur for klinisk kræftforskning 2011
Fornyet præmieordning for praktikpladser
Konto 1.10.01 Sygehuse
Konto 1.10.01 Sygehuse
Generelle tilskud til regionerne i 2010 og 2011 lov- og cirkulæreprogram
Kommunal medfinansiering 2011
Lovprogram 2010-2011
Oversigt over finanslovsaftaler 2011
Pris- og lønudviklingen 2009-2011
Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene
Regionernes bidrag til indsats mod stigmatisering af psykisk sygdom
Regionernes bidrag til Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område 2010
Regionernes bidrag til De Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2010
Regionernes bidrag til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i 2011
Regionernes bidrag til Den Danske Kvalitetsmodel i 2010
Regionernes bidrag til Det Nationale Indikatorprojekt 2011
Regionernes bidrag til driften af Lægehåndbogen
Regionernes bidrag til jobportalerne i sundhedsvæsnet i 2010
Regionernes bidrag til MedCom VII i 2010
Regionernes bidrag til Patobanken i 2010
Regionernes bidrag til Regionernes Sundheds-it Organisation
Regionernes bidrag til reorganisering af infrastrukturen på kvalitetsområdet i 2011
Regionernes bidrag til sundhed.dk i 2010
Samarbejdsprojekt om forebyggelse af forveksling af slanger, katetre m.v.
Sundheds-it i økonomiaftalen for 2011
Udligningsordning vedr. bløderbehandling
Tilskud til parykker
Regionernes bidrag til Det Nationale Indikatorprojekt 2010
Publikationer og høringssvar
 
 
 
 
 
 

Kommunal medfinansiering 2011

Regeringen og Danske Regioner indgik den 12-06-2010 aftale om regionernes økonomi for 2011.
Økonomisk vejledning ”Kommunal medfinansiering 2011” omhandler beregningen af den kommunale medfinansiering i 2011, samt et revideret skøn for den kommunale medfinansiering i 2010 på grund af ændrede aktivitetsforudsætninger. I 2009 var der aftalt en midtvejsregulering af den kommunale medfinansiering. I 2010 er der ingen aftale om midtvejsregulering af den kommunale medfinansiering og der er derfor ingen regulering.

Revideret skøn for 2010 til beregning af kommunal medfinansiering 2011
For at finde udgangspunktet for den kommunale medfinansiering for 2011 er der beregnet et nyt skøn for den kommunale medfinansiering i 2010. Trinene i beregningen er:

  1. Faktisk kommunale medfinansiering for 2009 der er opgjort på eSundhed, samt regionalt indberettet fodterapi.
  2. Korrektion for ændret aktivitetsforudsætning i 2010
  3. Korrektioner for mer/mindre opgaver på lov og cirkulæreprogrammet, finanslovspuljer og satspuljer.
  4. Tillagt den forudsatte aktivitetsvækst i 2010
  5. Korrektion for mammografiscreening jf. økonomiaftalen for 2010 (juni 2009), hvor udgifterne til mammografiscreening blev lagt ind i regionernes samlede udgiftsniveau.

Det nye skøn for 2010 i økonomiaftalen for 2011 betyder, at den forudsatte kommunale medfinansiering i 2010 bliver 10.746 million kroner jf. tabel 1 og 2. Det reviderede skøn for 2010 er beregnet ud fra økonomiaftalen for 2011, hvor der er forudsat en aktivitetsstigning på 1,4 procent i sygehusvæsenet fra 2009 til 2010. Dermed er aktivitetsforudsætningen for 2010 ændret fra en forudsætning om en aktivitetsstigning på sygehusene på 3,5 procent i 2010 til en aktivitetsstigning på 1,4 procent. Baggrunden for den ændrede aktivitetsforudsætning er, at der i 2009 var en høj aktivitet på sygehusene, og at regionerne dermed allerede i 2009, havde leveret en stor del af den aktivitetsstigning, der skulle finde sted i 2010.

Afvigelse i forhold til skønnet for kommunal medfinansiering i 2010 beregnet i 2009
I økonomiaftalen for 2010 blev der udarbejdet et skøn på 10.433 millioner kroner for den kommunale medfinansiering i 2010 jf. tabel 3. Det reviderede skøn ligger dermed 325 millioner kroner højere end det oprindelige skøn. Forklaringen på at det reviderede skøn for den kommunale medfinansiering i 2010 er højere end oprindelige skøn, skal findes i, at det oprindelige skøn byggede på den kommunale medfinansiering i 2008 tillagt de aftalte aktivitetsstigninger i 2009 og 2010. På grund af strejken i 2008 var den kommunale medfinansiering for 2010 skønnet for lav, hvilket nu bliver justeret i det nye skøn for kommunal medfinansiering i 2010.

Tabel 1.

A KMF 2009 i 10 takster (SST) 10.672,9
A Bilateral afregning af fodterapi 8,0
B Korrektion af meraktivitet i 2009 af hensyn til en balanceret finansierings- og aktivitetsudvikling i regionerne 138,9
B=A+a-b KMF 2009 i alt 10.542,0
i Styrkelse af behandlingsindsatsen over for personer, der har forsøgt selvmord 0,6
ii Hjertepakke 5,6
iii Bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2008 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. 1,2
iv Tilskud til psykologbehandling i praksissektor for særligt udsatte grupper     2,2
v Korrektion af fodbehandling i praksissektoren 2,6
vi Psykiatriaftaler (puljer) 13,8
vii Undersøgelses- og behandlingsret i børne og ungdomspsykiatri*) 0
viii LCP 2010 12,9
C=B+viii-(sum(i,…,vi) Opgave ko. Udgangspunkt KMF 2009 10.528,9
x Samlet tilvækst i kommunalt aktivitetsbidrag – effekter af regionsaftale 2010 229,6
D=C+x-xi Korrigeret skøn for 2010 KMF  10.758,5
Færdigbehandlet psyk. 56,43
KMF inklusiv færdigbehandlede psykiatri  10.814,9

*) udgangspunktet er håndteret i på aktstykket for øk-aftalen for 2009


Tabel 2. Regionsfordelt kommunal medfinansiering 2010 i ø-aftale 2011

  Kommunal medfinansiering 2010 i 11-aftalen* Færdigbehandlede psykiatri**
  mio.kr., 10-pl andel mio.kr., 10-pl andel
Region Hovedstaden

3.445

0,32    

30,5

0,54

Region Sjælland 

1.607

0,15

7,8

0,14

Region Syddanmark

2.339

0,22

5,4

0,10

Region Midtjylland

2.310

0.21

8,7

0,15

Region Nordjylland

1.058

0.10

4,3

0,08

Hele landet 10.758 1,00 56,4 1,00

*Fordeling baseret på kommunal medfinansiering 2009, takstsystem 10
**Fordeling baseret på årsopgørelsen for færdigbehandlede psykiatri 2009


Tabel 3. Regionsfordelt kommunal medfinansiering 2010 i ø-aftale 2010

  Kommunal medfinansiering 2010 i 11-aftalen** Færdigbehandlede psykiatri
  mio.kr., 10-pl andel mio.kr., 10-pl andel
Region Hovedstaden

3.323

0,32

30,5

0,54

Region Sjælland 

1.588

0,15

6,9

0,12

Region Syddanmark

2.253

0,22

5,3

0,09

Region Midtjylland

2.235

0,21

9,2

0,16

Region Nordjylland

1.034

0,10

4,5

0,08

Hele landet 10.433 1,00 56,5 1,00

*Fordeling baseret på årsopgørelsen for 2008
** Fordeling baseret på kommunal medfinansiering 2008, takstsystem 09


Kommunal medfinansiering 2011
Den kommunale medfinansiering for 2011 er beregnet ud fra forudsætningerne om, at der er en aktivitetsvækst på 1,4 procent på sygehusene i 2010 i forhold til 2009, samt en aktivitetsvækst i sygehusvæsenet i 2011 på 3 procent jf. økonomiaftalen for 2011. Hertil kommer en forventet vækst på sygesikringsområdet i 2010 og 2011 på henholdsvis 275 millioner kroner og 300 millioner kroner i årets pris og lønniveau (pl.) jf. økonomiaftalerne for 2010 og 2011.

Beregningsmetoden af den kommunale medfinansiering for 2011, tager udgangspunkt i det nye skøn for den kommunale medfinansiering på 10.844,5 millioner kroner (11-pl) i 2010 jf. tabel 4.

Hertil kommer den aftalte aktivitet i 2011 på sygehusområdet, som er korrigeret for den værdimæssige udvikling af aktiviteten. Den enkelte behandling bliver dyrere og da der er et loft på den kommunale medfinansiering korrigeres der for værdiudviklingen af aktiviteten. Endelig bliver der tillagt kommunal medfinansiering for den forventede vækst på sygesikringsområdet, for mammografiscreening hvor der fra 2011 vil der være kommunal medfinansiering, samt aktivitetsændringer som følge af vedtagelser på lov og cirkulære programmet. Skønnet for den kommunale medfinansiering i 2011 er dermed 11.132 millioner kroner eksklusiv færdigbehandlede psykiatri og 11.189 millioner inklusiv færdigbehandlede psykiatri.

Tabel 4. Kommunal medfinansiering 2011, mio.kr., 11-pl
Tabel 5. Regionsfordelt kommunal medfinansiering 2011

  Kommunal medfinansiering 2011 i 11-aftalen* Færdigbehandlede psykiatri*
  mio.kr., 10-pl andel mio.kr., 10-pl andel
Region Hovedstaden

3.565

0,32

30,6

0,54

Region Sjælland 

1.663

0,15

7,9

0,14

Region Syddanmark

2.420

0,22

5,4

0,10

Region Midtjylland

2.390

0,21

8,7

0,15

Region Nordjylland

1.095

0,10

4,3

0,08

Hele landet 11.132 1,00 56,9 1,00
*Fordeling baseret på kommunal medfinansiering 2009, takstsystem 10
**Fordeling baseret på årsopgørelsen for færdigbehandlede psykiatri 2009

 

Korrigeret skøn for 2010 KMF

10.844,5

Løft af sygehusaktivitet i 2011

157,4

Løft af øvrige områder

30,0

LCP 2010

-2,1

Løft af niveau som følge af mammografiscreening

101,8

Forudsat kommunal medfinansiering

11.131,6

Færdigbehandlet psykiatriske patienter

56,9

KMF inklusiv færdigbehandlede psykiatri

11.188,5


Bilag 1. Nøgler for den kommunale medfinansiering, aktivitet 2009, takstsystem 2010

Download notat vedr. kommunal medfinansiering i 2011 i pdf.-format

Senest opdateret  30-09-2013
Oprettet 17-06-2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS - emneord

Finansiering
Økonomi